Cómo se llama cada pescado en catalán y castellano

En este post os queremos solucionar un problema que tiene mucha gente y que pasa por saber cómo se llama cada pescado. Muchos nombres los sabemos en castellano y desconocemos como se llaman en catalán. Por otra parte, hay muchos peces que tienen nombres populares pero otros, no tanto.

 

CATALÀ – CASTELLÀ – NOM CIENTÍFIC
agulla aguja Belone belone gracilis
aladroc boquerón Engraulis encrasicholus
alatxa alacha Sardinella aurita
aluda / canana canana / volador Illex coindetii
anfós mero Epinephelus marginatus
anfós bord gitano Mycteroperca rubra
anfós llis falso abadejo Epinephelus costae
anguila anguila / angula Anguilla anguilla
aranya de cap negre víbora Trachinus radiatus
aranya fragata araña Trachinus araneus
aranya monja escorpión Trachinus draco
arnès armado Peristedion cataphractum
bacallà bacalao Gadus morhua
bacora / ullada albacora / bonito del norte Thunnus alalunga
bacoreta bacoreta Euthynnus alletteratus
bastina, peix de lija / pintarroja Elasmobranquis (en general, sense especificar)
bis estornino Scomber japonicus
boga boga Boops boops
boga-ravell / goràs besugo Pagellus bogaraveo
bonítol bonito Sarda sarda
bou de mar buey Cancer pagurus
bruixa gallo Lepidorhombus boscii
cabotí / rosetí rosetí Pseudaphya ferreri
calamar calamar Loligo vulgaris
calamarins calamarines / chipirones Alloteuthis spp
cama serrada i cranc verd cangrejos Carcinus spp
càntera chopa Spondyliosoma cantharus
capellà capellán Trisopterus minutus capelanus
capet gallina de mar Lepidotrigla cavillone
cap-roig / roja cabracho Scorpaena scrofa
cap-roig llarguer cabracho rosado Scorpaena elongata
captinyós escórpora Scorpaena notata
caragolí bígaro Littorina littorea
castanyola japuta Brama brama
castanyoles roges alfonsinos / palometas rojas Beryx spp
cigala cigarra de mar Scyllarides latus
cigaló cigarra enana + santiaguiño Scyllarus arctus + Scyllarus pigmaeus
cirviola / círvia pez de limón Seriola dumerili
clavell raya de clavos Raja clavata
congre congrio Conger conger
copinya / escopinya de gallet berberecho Cerastoderma edule
copinya / escopinya de llet almeja dorada / margarita Venerupis aurea
copinya / escopinya de pelegrí vieira Pecten maximus
copinya / escopinya de sang almejón Callista chione
copinya / escopinya del Japó almeja japonesa Venerupis semidecussata
copinya / escopinya gravada escopiña grabada Venus verrucosa
copinya / escopinya llisa almeja fina Ruditapes decussatus
copinya / escopinya maltesa / rossellona chirla Chamelea gallina
copinya / escopinya 
rellotge

almeja reloj / moelo Dosinia exoleta
copinyes / escopinyes almejas Venerupis spp
corn amb pues cañaílla Bolinos brandaris
corn de tap busano Phyllonotus trunculus
corn de tenassa púrpura de boca roja Thais haemastoma
cornet d’arenal caracol Sphenorassa mutabilis
cranc de fonera geryon mediterráneo Geryon longipes
cranc de riu americà cangrejo de las marismas Procambarus clarckii
cranc reial cangrejo real Calappa granulata
cranca centollo / centolla Maja squinado
cranca de fonera centollo de hondura Paromola cuvieri
cranquet d’arrossec nécora nudosa Macropipus turbeculatus
déntol dentón Dentex dentex
donzella julia Coris julis
escamarlà cigala Nephrops novergicus
escorball corballo / corvallo Sciaena umbra
escórpora / rascassa / rascla rascacio Scorpaena porcus
esparrall raspallón Diplodus annularis
espetolí / enfú lanzón mediterráneo Gymmamodites cicerellus
espets espetones Sphyraena spp
ferrassa pastinaca Dasyatis pastinaca
galera galera Squilla mantis
gall de sant Pere pez de san Pedro Zeus faber
gamba blanca gamba blanca Parapenaeus longirostris
gamba roja chorizo Aristeomorpha foliacea
gamba rosada gamba roja Aristeus antennatus
gambes d’esca gambas gèneres Palaemon, Processa, etc.
gambó especies diversas de gambas Solenocera, Pasiphaea i Plesionika
gambosí / gamba panxuda camarón soldado Plesionika spp
gambot carabinero Plesiopenaeus edwardsianus
gató / gat lija / pintarroja Scyliorhinus canicula
gatvaire alitán Scyliorhinus stellaris
gerret caramel Spicara smaris
gerret fabiol / anglès jerret imperial Centracanthus cirrus
jonquillo / jonquet chanquete Aphia minuta
llagosta langosta Palinurus elephas
llagosta blanca langosta mora Palinurus mauritanicus
llampuga / dorado lampuga / dorado Coryphaena hippurus
llissa / llissa vera lisa Chelon labrosus
llobarro / llop lubina Dicentrarchus labrax
llomàntol / grimaldo bogavante Homarus gammarus
llomàntol americà / grimaldo americà bogavante americano Homarus americanus
lluç merluza Merluccius merluccius
llucet pescadilla Merluccius merluccius (juvenil)
mabre herrera Lithognathus mormyrus
mànecs navajas Solen + Ensis
mare de lluç / maire bacaladilla Micromesistius poutassou
melva / mèlvera melva Auxis rochei
moixina bocanegra Galeus melanostomus
moixó / cabessuda pejerrey Atherina boyeri
moll de fang salmonete de fango Mullus barbatus
moll de roca salmonete de roca Mullus surmuletus
mòllera de fang brótola de fango Phycis blennoides
mòllera moranella móllera moranella Mora moro
mòllera roquera brótola de roca Phycis phycis
morena morena Muraena helena
morralla morralla Teleostis (diversos de mida petita)
morruda sargo picudo Diplodus puntazzo
mújol / llissa taverner pardete Mugil cephalus
musclo mejillón Mytilus galloprovincialis
mussola vera musola Mustelus mustelus
oblada oblada Oblada melanura
orada dorada Sparus aurata
ostra / òstia ostra Ostrea edulis
ostra del Pacífic ostión japonés Crassostrea gigas
pagell breca / pagel Pagellus erythrinus
pàguera / pagre pargo Pagrus pagrus
palomina / palomida palometón Lichia amia
pàmpol pez piloto Naucrates ductor
pàmpol rascàs cherna Polyprion americanus
pedaç podas Bothus podas podas
peix de sopa morralla grande diverses espècies
peix espasa / emperador pez espada Xiphias gladius
pelaies lenguados Solea spp
peu de cabra percebe Mitella pollicipes
peu de cabrit arca de Noé Arca noae
pop / polp pulpo Octopus vulgaris
pop blanc / polp blanc pulpo blanco Eledone cirrhosa
pop mesquer / polp mesquer pulpo almizclado Eledone mostacha
pota / aluda pota Todarodes sagittatus
quissona mielga + galludo Squalus acanthias; Squalus blainvillei
rafalet perlón Trigloporus lastoviza
rafel garneo Trigla lyra
rajades rayas Raja spp
raor papagayo / galán Xyrichthys novacula
rap / buldroi rape Lophius piscatorius + budegassa
rata / saltabardisses rata Uranoscopus scaber
reig verrugato Umbrina cirrosa
rèmol / turbot rodaballo Psetta maxima
sabre sable Lepidopus caudatus
salmó de granja salmón Salmo salar
salpa salpa / salema Sarpa salpa
sard / sarg sargo Diplodus sargus
sardina sardina Sardina pilchardus
serrà cabrilla / serrano Serranus cabrilla
serrà imperial gallineta Helicolenus dactylopterus
sípia / sèpia sepia Sepia officinalis
sípia exòtica pelada / sèpia exòtica pelada sepia del Índico Sepia aculeata
sipió / sepió choquito Sepia elegans
sorells jureles / chicharros Trachurus spp
surer pez ballesta Balistes carolinensis
tallahams / saboga anjova Pomatomus saltatrix
tellerina / xarleta coquina Donax trunculus
tilàpia de riu cultivada tipalia o perca del Nilo Oreochromis niloticus
tintorera tintorera Prionace glauca
tonyina atún rojo Thunnus thynnus
tords i grívies bodiones Labrus spp
truita de granja trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss
ullàs quelvacho Centrophorus granulosus
vaca vaca serrana Serranus scriba
variada mojarra Diplodus vulgaris
verat caballa Scomber scombrus
verderol verderón Seriola dumerili (juvenil)
xerna mero dentón Epinephelus caninus
xoriguer / ase lucema Dactylopterus volitans
xucla chucla Spicara maena

Avui divendres 30 d’abril tenim en oferta l’Escórpora o Rascassa

Avui divendres 30 d'abril tenim en oferta l'Escórpora o Rascassa

Escórpora o rascassa, rascla, rufí, escorpena (es), scorpion-fish (en), Scorpaena sp (nc)
Gènere de peixos de l’ordre dels perciformes, de la família dels escorpènids, d’una llargada màxima de 30 cm, que tenen el cos oblong i comprimit.
Llur cap és gros, amb unes quantes sèries de crestes espinoses i apèndixs cutanis. No tenen bufeta. Posseeixen glàndules verinoses en relació amb els primers radis de les aletes pectorals i ventrals, la picada de les quals resulta molt dolorosa. Llur camuflatge en el fons és perfecte, perquè tenen la facultat d’adquirir una coloració que imita el paisatge on es troben. Són depredadors que cacen a l’aguait restant perfectament immòbil i vigilant amb els ulls enormes fins que una presa es posa a llur abast.

Són de costums bentònics i viuen a les costes rocalloses i a les praderies de Posidònia; abunden als litorals dels Països Catalans i són apreciats en la confecció de diversos plats mariners, com el suquet i la bullabessa. Les espècies més conegudes són S. porcus, de color vermell fosc, amb les escates molt petites i uns 25 cm de llargària, S. scrofa (cap-roig), i S. ustulata, semblant a l’anterior però més petita i amb el color més pàl·lid.

Avui divendres 30 d¡abril tenim en oferta lEscórpora o Rascassa

Avui divendres 30 d’abril tenim en oferta lEscórpora o Rascassa

Aquest plat de patates al vapor amb cloïsses i llagostins el va elaborar una amiga meva

Aquest plat de patates al vapor amb cloïsses i llagostins el va elaborar una amiga meva. Ella és venedora i fanàtica de Thermomix. Li agrada estar tot el dia enganxada al robot, sigui per feina sigui per innovar amb plats que ens tornen bojos a tots. Aquesta vegada, se li va ocórrer aquest plat recordant una recepta que van elaborar en la seva delegació per a una classe de demostració. Ella ho va fer amb rossellones i per al brou de peix va preparar un olor utilitzant uns llagostins que tenia i amb els que després va adornar el plat. La recepta de patates al vapor amb cloïsses i llagostins és senzilla, queda molt rica i gens pesada. Us la recomano perquè és un plat molt complet que va captivar a tots els seus comensals.

Aquest plat de patates al vapor amb cloïsses i llagostins el va elaborar una amiga meva. Ella és venedora i fanàtica de Thermomix. Li agrada estar tot el dia enganxada al robot, sigui per feina sigui per innovar amb plats que ens tornen bojos a tots.

Aquesta vegada, se li va ocórrer aquest plat recordant una recepta que van elaborar en la seva delegació per a una classe de demostració. Ella ho va fer amb rossellones i per al brou de peix va preparar un olor utilitzant uns llagostins que tenia i amb els que després va adornar el plat. La recepta de patates al vapor amb cloïsses i llagostins és senzilla, queda molt rica i gens pesada. Us la recomano perquè és un plat molt complet que va captivar a tots els seus comensals.